وبلاگ

آمپر چیست؟

آمپر چیست؟

آمپر چیست؟

آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه SI است که به افتخار فیزیکدان فرانسوی، آندره-ماری آمپر نامگذاری شده است.
تعریف یک آمپر

تعریف یک آمپر در سامانهٔ بین‌المللی یکاها: اگر از دو سیم دراز و نازک که به فاصله یک متری به طور موازی از هم در خلا قرار گرفته باشند و جریانهای مساوی در یک جهت از سیم ها عبور کند به گونه‌أی که بر یک متر از طول یکی از سیم‌ها نیرویی برابر ۲\times 10^{-7} نیوتن وارد شود جریانی که از هر یک از سیم ها می‌گذرد، (یک آمپر) است.

تعریف یک آمپر بر حسب یکای کولن: اگر یک کولن بار در مدت یک ثانیه از سطح مقطع یک جسم رسانا بگذرد، جریان یک آمپر از آن عبور کرده است.
اندازه گیری جریان الکتریکی

عده آمپرها را معمولاً آمپراژ می‌گویند. برای اندازه گیری جریان الکتریکی از دستگاهی که آن را آمپرسنج می نامند استفاده می‌شود.